Okay, noch ien dan, foar Jan (en de twadde muorreskildering foar Teske)