Earste blik op Sao Paulo 

Underweis fan it fleanfjild: yn ‘e fierte de stêd. Fielt frjemd, it wurdt hjir al betiid donker. It is hjir in oer of fiif.